Normativa

Normes de funcionament del Banc del Temps Vic


1. El BdTVic és un projecte que funciona sense ànim de lucre.

2. El BdTVIc té com a finalitat promoure l’intercanvi de NECESSITATS entre les persones residents a la ciutat o a la rodalia per tal de donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis puntuals, i també fomentar la confiança mútua mitjançant l’organització de trobades i altres activitats.

3. La unitat d’intercanvi és l’hora, amb independència del tipus de servei que s'intercanviï entre els usuaris.

4. Les persones podran demanar inscriure’s al BdTVic de forma individual o bé en nom d’una entitat o associació degudament registrada. Podran fer-ho a la secretaria del BdTVic, mitjançant el formulari.

5. Per a formalitzar la inscripció la persona interessada realitzarà una entrevista amb responsables de la secretaria del BdTVic. Per a portar-la a terme ha de presentar un document d'identificació. També se signarà l’autorització de comunicació de dades personals, l’autorització per a l’ús de la pròpia imatge i el compromís obligat de compliment de les normes establertes. Les persones entre 16 i 18 anys que s’hi vulguin inscriure hauran de presentar, a més a més, una autorització específica del seu tutor o dels seus pares.

6. Les persones inscrites al BdTVic hauran de gestionar el seu temps per a proporcionar els serveis que els sol·licitin altres membres inscrits en el BdTVic d’acord amb el que han ofert. També podran demanar serveis o activitats en els quals estan interessats per la quantitat d’hores de què disposen.

7. Cada persona inscrita al BdTVic serà titular d’un compte corrent de temps personal i intransferible que utilitzarà per a efectuar el pagament corresponent en el moment de rebre temps d’una altra persona en forma de servei realitzat. La transferència es duu a terme des del programa en línia TimeOverflow.

8. Cal procurar mantenir un equilibri entre la quantitat d’hores donades i les rebudes. Cada soci disposa d’un crèdit de 10 hores (+10) en el moment d'inscriure's, a retornar si es dóna de baixa, i pot deure com a màxim 10 hores (-10) de serveis. En el cas que un soci, per motius aliens a la pròpia voluntat, no trobi la manera de tornar les hores de serveis que deu al banc, podrà compensar-ho, si així s’acorda amb la secretaria del BdTVic, amb hores de temps social o comunitari, com ara participant en tasques d’organització.

9. Els socis col·laboren en el funcionament del banc amb una quota d’1hora cada quadrimestre, que secretaria agafarà en el temps pactat. També col·laboren amb hores els socis que s’apunten a fer un taller en la proporció de 10 minuts per hora de taller.

10. La llista de serveis disponibles seran sempre actualitzats al programa TimeOverflow.

11. Les dades del membres que es facilitaran al TimeOverflow seran les següents: nom i cognom, telèfon i correu electrònic. Així els dos socis es podran posar en contacte i pactar tot allò que els sembli convenient. ÉS IMPORTANT PARLAR I ACLARIR QUALSEVOL DUBTE ABANS DE COMENÇAR.

12. Les hores utilitzades i acordades en l’intercanvi les transfereix el soci que ha fet la demanda mitjançant el programa TimeOverflow.

13. Els socis del BdTVic es comprometen a mantenir la màxima confidencialitat i privacitat sobre les dades dels participants que en formen part. El contingut de la informació de les persones inscrites al BdTVic és confidencial i no se’n permet la difusió per a altres finalitats.

14. Sempre que el seu compte no estigui en hores negatives després de retornar el crèdit de 10 hores al Fons de Crèdit, els socis del BdTVic es poden donar de baixa en el moment que ho desitgin, mitjançant un correu electrònic o adreçant-se a la secretaria del BdTVic.

15. La secretaria del BdTVIc no es fa responsable de la problemàtica que pugui sorgir en el transcurs o a causa d’un intercanvi. La persona associada és responsable de donar el servei ofert amb garanties d’èxit i de respectar i mantenir les cites compromeses. El BdTVic és el mitjà per a facilitar el contacte entre les persones associades, però mai és el responsable de la qualitat del servei rebut.


16. Els socis inscrits al BdTVic es comprometen a acceptar i complir aquestes normes de funcionament; el seu incompliment serà causa d’expulsió.