Normativa

Normes de funcionament del Banc del Temps Vic

1. El BdTVic és un projecte que funciona sense ànim de lucre. No es tracta d’un voluntariat, ja que els
socis s’interrelacionen d’igual a igual.
2. El BdTVic té com a finalitat promoure l’intercanvi de necessitats i coneixements entre les
persones residents a la ciutat o a la rodalia. Es pretén fomentar la confiança mútua tant en els
intercanvis com en l’organització de trobades i altres activitats.
3. La unitat d’intercanvi es valora amb temps/hora, amb independència del tipus de servei que
s'intercanviï entre els usuaris. Tanmateix, en cas d’ús de cotxe o de feines que impliquin materials, pot
acordar-se un preu pel cost del material o la benzina.
4. Per a formalitzar la inscripció la persona interessada realitzarà una entrevista amb responsables
de la secretaria del BdTVic. També signarà l’autorització de comunicació de dades personals,
l’autorització per a l’ús de la pròpia imatge i el compromís de complir les normes de funcionament. Les
persones entre 16 i 18 anys hauran de presentar, a més, una autorització del seu tutor o dels seus pares.
5. Les dades dels membres que es facilitaran al programa de gestió Timeoverflow seran: nom i
cognom, barri o població, telèfon i correu electrònic. El programa serà el sistema mitjançant el qual els
socis es podran posar en contacte.
6. Cada persona inscrita al BdTVic gestionarà les seves ofertes i demandes mitjançant el compte
corrent d’hores que utilitzarà per a transferir i rebre temps d’una altra persona a compte d’un servei
realitzat. Les hores acordades en l’intercanvi les transfereix el soci que ha fet la demanda entrant a
l’espai del soci corresponent.
7. Cada soci, a l’inici, disposa d’un crèdit de 10 hores, a retornar si un dia es dóna de baixa. Com a
economia col·laborativa cal procurar mantenir un equilibri entre la quantitat d’hores donades i les
rebudes; per això es limita a 40 hores el màxim d’hores acumulades i a 10 les hores en negatiu.
8. Els socis col·laboren amb una quota d’1 hora cada semestre per a les gestions de secretaria, sempre
que li calguin hores. La participació a un taller implica una col·laboració de 15 minuts per hora. Les
trobades grupals són diferents: són obertes a tothom i no cal posar-hi hores.
9. Tot soci pot donar-se de baixa en el moment que ho desitgi ─havent retornat les 10 hores de crèdit─
adreçant-se a la secretaria del BdTVic.
10. Tothom es compromet a fer servir les dades dels socis només per a qüestions relacionades amb el
BdTVic.
11. La persona associada és responsable de donar el servei ofert amb garanties d’èxit i de respectar i
mantenir les cites compromeses. Si en el decurs d’un intercanvi apareix alguna dificultat, la secretaria
del BdTVic no n’és responsable.
12. Els socis inscrits al BdTVic es comprometen a acceptar i complir aquestes normes de funcionament;
el seu incompliment serà causa d’expulsió.